• Ma - Vr 08:00 - 16:30 uur
  • 053 - 46 15 605
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Onze Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2024

Om alles zo duidelijk mogelijk te houden vragen wij u een moment te nemen om onze algemene voorwaarden door te nemen. Zo voorkomen we verwarring en raakt niemand verdwaald in de kleine lettertjes.
Artikel 1: Algemeen

Lid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Opdrachtgever: een natuurlijke - of rechtspersoon die aan SPI opdracht heeft gegeven tot de verkoop of
vervaardiging van goederen dan wel het leveren van diensten;
- Overeenkomst: elke overeenkomst tussen SPI en de opdrachtgever met betrekking tot de verkoop van
goederen of de levering van dienst(en);
Lid 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met SPI, voor de uitvoering waarvan door SPI
derden dienen te worden betrokken.
Lid 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van SPI en zijn directie.
Lid 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
Lid 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd
mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. SPI en de opdrachtgever
zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Lid 6. Indien SPI niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van
toepassing zijn, of dat SPI in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Offertes, overeenkomsten en aanbiedingen

Lid 1. Alle offertes, overeenkomsten en aanbiedingen van SPI zijn na uitgiftedatum 1 maand geldig, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de
tussentijd niet meer beschikbaar is, of als de geldigheidstermijn van 1 maand is overschreden.
Lid 2. Afwijkende bedingen binden SPI slechts na schriftelijke akkoordbevinding van haar kant en alleen voor de overeenkomst waarop de
akkoordbevinding betrekking heeft.
Lid 3. SPI kan niet aan zijn offertes, overeenkomsten of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan
begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Lid 4. De in een offerte, overeenkomst of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede
eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reisen verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij
anders aangegeven.
Lid 5. De administratie- en verzendkosten zijn 10 euro per doos (tot 10 kg). Bij meerdere dozen worden er meer verzendkosten berekend.
Indien de factuur boven de 500 euro is, wordt er franco aan huis geleverd op 1 adres.
Lid 6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte, overeenkomst of de aanbieding
opgenomen aanbod dan is SPI daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot
stand, tenzij SPI anders aangeeft.
Lid 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht SPI niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig
deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen, overeenkomsten of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Lid 8. Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft SPI het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de
aanvaarding te herroepen.
Lid 9. Brochures, afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door SPI verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig
zonder voorafgaand bericht en binden de SPI niet. Deze geven een algemene indruk van de te leveren goederen. Beschreven en
afgebeelde maten, kleuren, uitvoeringen, gewichten etc. zijn bij benadering en nimmer bindend.
Lid 10. Specificaties en prijzen genoemd op de Internetsite, folders en nieuwsbrieven kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd
worden...
Lid 11. Een offerte is bedoeld als aanduiding van de goederen en diensten die geleverd kunnen worden.
Lid 12. Bij bestellingen hoger dan € 1000 kan SPI u verplichten een vooruitbetaling van 25% van de koopsom te doen, alvorens verder te
presteren. Dit percentage kan afhankelijk van de hoogte van de koopsom gewijzigd worden in overeenstemming met de klant.
Lid 13. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen alsmede exclusief
transport-, verzekerings-, en eventuele opslagkosten, en de kosten verband houdende met een op verzoek van de opdrachtgever
vervaardigde proef.

Artikel 3: Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Lid 1. De overeenkomst tussen SPI en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde of bepaalde tijd. SPI en de opdrachtgever
maken hierover duidelijke afspraken.
Lid 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of
opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever SPI derhalve schriftelijk in
gebreke te stellen. SPI dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
Lid 3. SPI heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Echter tracht SPI ernaar om alle werkzaamheden zelf
te verrichten.
Lid 4. SPI heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden
geleverd.
Lid 5. SPI is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
A. de dag van totstandkoming van de overeenkomst,
B. de dag van ontvangst door de leverancier van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden,
gegevens, vergunningen en dergelijke,
C. de dag van ontvangst door de opdrachtgever van hetgeen volgens de overeenkomst door opdrachtgever eventueel bij
vooruitbetaling dient te worden voldaan.
Lid 6. SPI probeert altijd te leveren conform van tevoren gemaakte afspraak met opdrachtgever, doch alle levertijden zijn altijd indicatief
en nooit bindend.
Lid 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan SPI de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Lid 8. Indien SPI gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet
eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan SPI ter beschikking heeft gesteld.
Lid 9. Indien SPI aan de opdrachtgever monsters/onbedrukte/bedrukte artikelen ter beschikking stelt kunnen deze niet geretourneerd
worden. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.
Lid 10. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd,
gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.
Lid 11. Als de koper op een andere wijze de producten wil ontvangen, kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening
brengen.
Lid 12. Opdrachtgever dient direct na ontvangst van de digitale proef eventuele fouten of afwijkingen aan SPI te melden. Goedkeuring
van de digitale proef door de opdrachtgever, geldt als erkenning dat SPI de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft
uitgevoerd. SPI is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever
goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen
prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
Lid 13. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te
wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard,
omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et
cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit
consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag
worden verhoogd of verlaagd. SPI zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. SPIl is gerechtigd de overeengekomen prijs te
verhogen, wanneer een of meer van de navolgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de
kosten van materialen, diensten die voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig zijn, stijging van de verzendkosten, van lonen, van
werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van
bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het
algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
Lid 14. Extra bewerkelijke teksten, onduidelijke kopij, ondeugdelijke schetsen, foto’s et cetera, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de
door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever aan SPI, die SPI
tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken, dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn
eveneens grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.
Lid 15. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is SPI gerechtigd om daaraan eerst uitvoering
te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen SPI bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor
de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering
gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van SPI op en
is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
Lid 16. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan SPI een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en
/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Lid 17. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens SPI gehouden is,
dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van SPI daardoor direct of indirect
ontstaan.
Lid 18. Indien SPI bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is SPI onder navolgende omstandigheden
niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
• Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
• Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan SPI toekomende bevoegdheid of een op SPI rustende verplichting ingevolge de wet;
• In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd
is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen
drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij SPI alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk
overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
Lid 19. SPI is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt,
geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Lid 1. SPI is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met
directe ingang te ontbinden, indien:
• De Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
• Na het sluiten van de overeenkomst SPI ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de
verplichtingen niet zal nakomen;
• De Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit
de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
• Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van SPI kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de
oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is SPI gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
• Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van SPI kan worden gevergd.
Lid 2. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is SPI gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen
de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Lid 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SPI op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien SPI de
nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Lid 4. Indien SPI op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze
gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit
hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Lid 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door SPI, zal SPI in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht
van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds
eindigen aan SPI is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. SPI zal de
Opdrachtgever zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten
binnen de daarvoor door SPI genoemde termijn te voldoen, tenzij SPI anders aangeeft.
Lid 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het
beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid
waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het SPI vrij om de overeenkomst terstond en
met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van
enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van SPI op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Lid 7. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order/overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of
gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de
overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Overmacht

Lid 1. SPI is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als
gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komt.
Lid 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SPI geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SPI niet
in staat is zijn verplichtingen na te komen. SPI heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat SPI zijn verbintenis had moeten nakomen.
Lid 3. SPI kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze
periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.
Lid 4. Indien SPI ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of
deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SPI gerechtigd
om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te
voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6: Betaling en incassokosten

Lid 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door SPI aan te geven wijze in de valuta waarin is
gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door SPI aangegeven. SPI is gerechtigd om periodiek te factureren.
Lid 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente.
In andere gevallen is de Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de
wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Lid 3. SPI heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,
vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Lid 4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Lid 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden
berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode
volgens Rapport Voorwerk II. Indien SPI echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de
werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen
eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

Lid 1. Alle door SPI in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van SPI totdat de Opdrachtgever alle
verplichtingen uit de met SPI gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
Lid 2. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
eigendomsrechten van SPI veilig te stellen.
Lid 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen
gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om SPI daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Lid 4. De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen
brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan SPI ter inzage te
geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is SPI gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de
Opdrachtgever zich er jegens SPI bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk
mocht (blijken) te zijn.
Lid 5. Voor het geval SPI zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat
onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan SPI en door SPI aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van SPI zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8: Garanties, onderzoek en reclames

Lid 1. De door SPI te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs
gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van
toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te
verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
SPI kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren
werkzaamheden.
Lid 2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of
door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van SPI, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben
aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te
worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak
op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar SPI geen invloed op kan uitoefenen,
daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
Lid 3. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter
beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te
onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die
partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen acht werkdagen te worden gemeld. De melding dient
een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat SPI in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever
dient SPI in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken en artikelen te retourneren.
Lid 4. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook
gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
Lid 5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of
schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
Lid 6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal SPI de gebrekkige zaak binnen redelijke
termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het
gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van SPI, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding
daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan SPI te
retourneren en de eigendom daarover aan SPI te verschaffen, tenzij SPI anders aangeeft.
Lid 7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de
onderzoekskosten, aan de zijde van SPI daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Lid 1. Indien SPI aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is
geregeld.
Lid 2. SPI is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SPI is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever
verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Lid 3. SPI is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in
de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SPI aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel
deze aan SPI toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben
geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Lid 4. SPI is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is
toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
Lid 5. Indien SPI aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SPI beperkt tot maximaal de
factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Lid 6. De aansprakelijkheid van SPI is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
Lid 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove
schuld van SPI of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Lid 8. Kleine kleurverschillen betreffende de druk of het textiel/paraplu('s) kunnen geen reden zijn voor het afkeuren van geleverde
goederen.
Lid 9. Alle maten van bij SPI bestelde textielgoederen/paraplu('s) zijn indicatief. Door SPI bestelde goederen in opdracht van
opdrachtgever vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Achteraf kan nooit SPI aansprakelijk worden gehouden
betreffende de grootte van maten. SPI zal zijn uiterste beste doen haar opdrachtgevers zo goed mogelijk te informeren betreffende
maatgeving van de door haar te leveren textiel/paraplu's.
Lid 10. Alle textiel door opdrachtgever aangeleverd, dat bedrukt/bewerkt dient te worden, vallen onder het eigen
risico van opdrachtgever.
Lid 11. Artikelen te allen tijde binnenstebuiten wassen, niet warmer dan 30 graden celcius. Een opdruk nooit strijken, dit is mogelijk vanaf
de achterzijde. Bodywarmers, jacks, etc. uitsluitend door middel van handwas reinigen. Bedrukte artikelen nooit in een wasdroger.
Uitgesloten van de onderhavige wasechtheidsgaranties zijn: nylon artikelen, katoenen draagtasjes, caps, hoedjes en voorts alle producten
die niet duidelijk van een wasvoorschrift voorzien zijn.
Lid 12. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model
respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of
schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
Algemene voorwaarden SPI 2019

Artikel 10: Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van
de Opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 11: Vrijwaring

Lid 1. De Opdrachtgever vrijwaart SPI voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan SPI toerekenbaar is.
Lid 2. Indien SPI uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden SPI zowel buiten als in
rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke
blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is SPI, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en
schade aan de zijde van SPI en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

Lid 1. SPI behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet-
en regelgeving. SPI heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere
doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt
gebracht.
Lid 2. Alle door SPI verstrekte stukken waaronder adviezen, tekeningen, foto's enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door
de opdrachtgever.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

Lid 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SPI partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis
geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats
heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Lid 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling
overleg te beslechten.

Artikel 14: Privacystatement

Op de websites van SPI worden algemene bezoekgegevens (klikgegevens), zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals
de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden
gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan SPI haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Artikel 15: Vindplaats en wijziging voorwaarden

Lid 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de
rechtsbetrekking met SPI.
Lid 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
© 2024 SPI Textieldruk+